Vol ser membre de LaCoordi?
Fer-se membre de LaCoordi contribueix a enfortir el moviment del comerç just, les finances ètiques i l’economia solidària a Catalunya i a treballar per la justícia global al vostre territori.

L’entrada a l’entitat us permetrà participar en debats sobre les economies transformadores i prendre decisions sobre campanyes de sensibilització, promoure estudis d’interès, formacions internes, etc.

Comptareu amb un aval que garanteixi a la ciutadania la vostra legitimitat com a organització de comerç just, finances ètiques i economia solidària.

sÒCIES DE PLE DRET

Per enfortir les economies transformadores necessitem enfortir la base social de LaCoordi com a espai de connexió i sinergies de les iniciatives amb visió global que ja estan treballant arreu del territori, i aprofitar la intel·ligència col·lectiva per assolir els objectius transformadors que ens hem fixat.

Requisits per a sòcies de ple dret

La Junta de LaCoordi valorarà el compliment dels requisits per a entrar a ser sòcies de ple dret de l’organització.

 • Acceptar els principis de comerç just i els valors de les finances ètiques i l’economia solidària.
 • Ser una organització, independentment de la forma jurídica, sense ànim de lucre.
 • Utilitzar processos democràtics, transparents i participatius de presa de decisions.
 • Assegurar condicions de treball dignes i mecanismes que garanteixin el respecte al medi ambient amb les activitats quotidianes i l’igualtat de gènere.
 • Tenir com a missió estratègica la promoció del comerç just, les finances ètiques i l’economia social i solidària.
 • Realitzar activitats de sensibilització de comerç just, finances ètiques i/o economia solidària.
 • Tenir l’aval de mínim dues entitats associades de ple dret.
 • Tenir seu social a Catalunya.
 • Pagar la quota anual.

Drets de les sòcies de ple dret

Les sòcies de ple dret podran participar a la dinàmica habitual de l’organització, als seus espais de treball i decisió, etc.

 • Assistir amb veu i vot a l’assemblea general.
 • Elegir o poder ser elegides per als llocs de representació i/o per exercir càrrecs directius.
 • Intervenir en la governança i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 • Formar part dels grups de treball.
 • Participar en trobades sobre temes d’interès del moviment.
 • Rebre informació actualitzada del que s’està treballant a LaCoordi i novetats quant al moviment del comerç just, les finances ètiques i l’economia solidària.
 • Accedir a formacions internes.
 • Utilitzar el logo de LaCoordi als materials i la web de l’organització sota la frase «entitat membre de LaCoordi» amb prèvia conformitat de LaCoordi.
 • Aparèixer al web de LaCoordi.
 • Accedir a la difusió de les activitats pròpies als canals de comunicació de LaCoordi.
 • Accedir a materials específics sense cost.
 • Suport d’avals per facilitar la demanda de subvencions.

Deures de les sòcies de ple dret

El compliment dels deures de les sòcies és clau per al bon funcionament de l’organització i per millorar l’impacte dels objectius comuns.

 • Oferir la informació que sigui requerida perquè LaCoordi pugui verificar els requisits d’entrada a l’entitat.
 • Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 • Sumar-se a les accions de comunicació i sensibilització de LaCoordi i participar a la campanya del Dia mundial del comerç just.
 • Estar al dia del pagament de les quotes.

Sòcies col·laboradores

La figura de sòcia col·labora està pensada per a aquelles iniciatives que no podeu dedicar molta energia i recursos a la participació en una nova entitat però que us sentiu identificades amb els objectius i les línies de treball i voleu formar del projecte.

Requisits per a sòcies col·laboradores

La Junta de LaCoordi valorarà el compliment dels requisits per a entrar a ser sòcies col·laboradores de l’organització.

 • Acceptar dels principis de comerç just, de les finances ètiques i de l’economia solidària.
 • Realitzar activitats de sensibilització de comerç just, finances ètiques i/o economia solidària.
 • Tenir l’aval de mínim dues entitats associades de ple dret.

Drets de les sòcies col·laboradores

Les sòcies col·laboradores podran sumar-se a diferents espais de trobada i debat per enfortir les economies transformadores.

 • Assistir amb veu però sense vot a l’Assemblea General i a d’altres espais participatius.
 • Formar part dels grups de treball.
 • Rebre informació sobre les activitats i altres temes de l’associació.
 • Participar en trobades sobre temes d’interès del moviment.
 • Utilitzar el logo de LaCoordi als materials i al web de l’organització sobre la frase «entitat col·laboradora de LaCoordi» amb prèvia conformitat de LaCoordi.
 • Accedir a materials específics.
 • Aparèixer al web de LaCoordi.
 • Accedir a la difusió de les activitats pròpies als canals de comunicació de LaCoordi.

Deures de les sòcies col·laboradores

El compliment dels deures de les sòcies col·laboradores és clau per al bon funcionament de l’organització i per millorar l’impacte dels objectius comuns.

 • Oferir la informació que sigui requerida perquè LaCoordi pugui verificar els requisits d’entrada a l’entitat.
 • Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 • Sumar-se a les accions de comunicació i sensibilització de LaCoordi i participar a la campanya del Dia Mundial del Comerç Just.
 • Complir amb la quota en espècie acordada.

Documentació per formalitzar l’adhesió

Cal enviar per correu a campanyes@lacoordi.cat:

Avals

Dos avals d’entitats sòcies

Carta d'adhesió

Un document que justifiqui la voluntat de ser-ne sòcia i acreditar les línies d’actuació en relació al comerç just, les finances ètiques i l’economia solidària

La junta valorarà les sol·licituds, demanarà la documentació per verificar els requisits i es votarà a l’assemblea.