Publicat el dia

Apoderades: dones del comerç just

Malgrat els progressos assolits, les dones i les nenes encara pateixen discriminació i violència arreu del món. Els canvis van arribant, però a poc a poc, massa a poc a poc per a la injusta realitat que milions de dones sofreixen diàriament. Si analitzem amb deteniment les dades econòmiques, socials, laborals i de desen- volupament humà procedents dels organismes internacionals, comprovem que la desigualtat de gènere és un fet indiscutible.

I ho és malgrat que, com a mínim des d’un punt de vista jurídic, 185 països han incorporat la igualtat de gènere en les seves constitucions i 187 països han sig- nat la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (segons ONU Dones). Tanmateix, hi ha una fractura enorme entre les legislacions i la realitat social. I, fins i tot pel que fa al panorama legislatiu, encara avui hi ha 18 països on els marits poden impedir legalment que les esposes treballin; a 39 països, les filles i els fills no tenen els mateixos drets hereditaris; i, a 49 països, no existei xen lleis que protegeixin les dones de la violència dins la llar.

El moviment del Comerç Just, que persegueix el desenvolupament de les comunitats empobrides, té la igualtat de gènere entre els seus principis fonamentals. Aquests principis, recollits a la norma que totes les organitzacions de Comerç Just han de complir, garanteixen que les agricultores, treballadores i productores tinguin les mateixes oportunitats que els homes per participar en la força de treball i que, en tots els casos, rebin el mateix salari per la mateixa feina. A més, les entitats han de tenir una política i un pla definits per promoure la igualtat de gènere que garanteixi que tant elles com ells puguin accedir als recursos que necessiten per ser productives i que tinguin la capacitat d’influir en un àmbit més ampli en matèria de polítiques i institucions.

Podeu seguir aprofundint en la problemàtica de les dones arreu del món, així com en la tasca del comerç just per garantir la igualitat de gènere, en aquest dossier elaborat per la Coordinadora Estatal del Comercio Justo.

Us deixem 4 entrevistes amb testimonis de Rosa Olivia Rizo (Aldea Global, cafè de Nicaragua), Khadija Boumad (Targanine, oli d’argània del Marroc), i Anjali Tapkire (Creative Handicrafts, Índia), i un de les 3 juntes.

I ben aviat, tindrem l’exposició Apoderades català disponible per visitar al nostre territori!

NOTÍCIES RELACIONADES