Publicat el dia

Aliments amb Justícia

Entre les consumidores conscients, sovint sorgeix el dubte sobre si és coherent con- sumir productes que procedeixen de terri- toris llunyans, com ara el cafè, el cacau o el sucre, i si això és incompatible amb l’aposta per la proximitat i la sobirania ali- mentària. Es tracta d’aliments que formen part del nostre dia a dia, però que, per qües- tions climatològiques, només es poden con- rear als països del Sud global, sigui sota les directrius de grans multinacionals o bé en el marc del moviment del comerç just.

LaCoordi, amb L’Aresta i L’Economat del Camp, vam elaborar l’any 2021 una diagno- si sobre la percepció del comerç just en- tre els grups de consum del país. Així, vam constatar que molts manifestaven reticèn- cies sobre la compra de productes d’altres països pel seu impacte ambiental i social, però també que més del 75 % expressaven interès a conèixer el comerç just amb més profunditat.

És aleshores quan va sorgir la idea d’elaborar aquest suplement amb la Directa, amb l’objectiu de donar resposta als neguits de les con- sumidores i apropar-les a les productores del Sud. Alhora, pretenem establir ponts entre el comerç just i la sobirania alimen- tària local, entenent que el primer –tot i exportar determinats productes– també afavoreix la diversificació de conreus i la sobirania alimentària entre les comunitats camperoles del Sud.

Després de diverses reunions de treball en què han participat 31 entitats, entre les quals hi ha cooperatives de comerç just del Sud global, grups de consum, botigues i altres entitats vinculades al món agroecològic de Catalunya, neix el suplement que presen- tem. És el fruit d’un diàleg crític i ric que volem traslladar a totes aquelles que, com nosaltres, entomeu el repte de transformar l’economia per mitjà del consum quotidià.

Com a tancament (o no) del projecte, durant tot el mes de novembre oferim 4 formacions gratuïtes per a grups de consum especialitzades en xocolata, sucre, tèxtil i cafè per resoldre qualsevol dubte sobre el comerç just, i amb degustació de productes inclosa. Consulta més informació i, si participes en algun grup, anima la resta de membres a apuntar-vos-hi.

Pots llegir-lo sencer aquí, o bé els diferents articles directament al web de la Directa.

Bona lectura!!!

CONSULTA aquí LA VERSIÓN EN CASTELLANO.

NOTÍCIES RELACIONADES